Regulamin

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

§ I. Sprawy organizacyjne:
 1. Odnova Studio przeznaczone jest tylko dla kobiet.
 2. Klientem może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z usług i za zgodą pisemną rodziców (opiekunów).
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe,  bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę.
 4. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usług Salonu, klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Oświadczenie stanowiące załącznik do umowy, członek Klubu jest zobowiązany składać za każdym razem, gdy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, w skutek czego nie będzie mógł bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać niektórych ćwiczeń.
 5. Zakupiony karnet ważny jest 1,2,3 miesiące, zależnie od rodzaju karnetu. W przypadku rezygnacji z usług Odnova Studio przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów lub upływem ważności wybranego karnetu, Odnova Studio nie zwraca uiszczonych opłat ani ich części.
 6. W razie sytuacji losowych, w przypadku osób posiadających ważny karnet lub osób które wniosły opłatę za zabieg, rezerwację można odwołać najpóźniej:
  • seanse poranne (do 12.00) - w dniu poprzedzającym, do godz. 20.00
  • seanse popołudniowe (po godz. 15) w dniu bieżącym, ale nie później niż do godz. 10.00
  • Nieodwołanie rezerwacji we wskazanym czasie powoduje zaliczenie zabiegu (karnet), lub utraty wniesionej opłaty.
 7. Osoby nie posiadające karnetu zobowiązane są do potwierdzenia rezerwacji lub wniesienia opłaty najpóźniej na 1 godzinę przed zabiegiem - niepotwierdzenie rezerwacji we wskazanym czasie uprawnia Odnova Studio do anulowania rezerwacji.
 8. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba na którą został wystawiony, pracownik Studia ma prawo do zatrzymania karnetu, do momentu uregulowania opłaty równej opłacie jednorazowej za usługę, na którą był wystawiony karnet, przez osobę trzecią lub właściciela karnetu.
 9. Wykupione karnety i/lub jednorazowe wejścia nie podlegają zwrotom gotówkowym, możliwa jest zamiana równowartości wykupionego karnetu i/lub jednorazowego wejścia na inne usługi objęte aktualnym cennikiem.
 10. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej propozycji rabatowej na daną usługę (w tym także karty rabatowe), klient może skorzystać wyłącznie z jednego rabatu na tą usługę (klient wybiera rabat korzystniejszy dla siebie). Rabaty nie są sumowane!
 11. Przeterminowany karnet można reaktywować, wykupując nowy karnet. Niewykorzystane wejścia ze starego karnetu są dopisywane do nowego. Nie dotyczy karntów miesięcznych.
 12. Zawieszenie karnetu ze względu na wyjazd lub z powodu choroby może mieć miejsce jednorazowo i tylko w przypadku , gdy klientka to zgłosi osobiście lub telefonicznie. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 30 dni.
 13. Istnieje możliwość dopłaty do większego karnetu (najpóźniej przed 3 wejściem).
 14. Jeżeli po wypróbowaniu pojedynczego zabiegu klientka decyduje sie na wykupienie karnetu, zabieg ten może być wliczony do karnetu ( w cenie zabiegu z karnetu).
 15. Karnet należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu.
 16. Karnet jest ważny wyłącznie na zabiegi, na które został wykupiony.
 17. Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty.
 18. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 19. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione w szatni Odnova Studio nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków, a cenne przedmioty pozostawić w recepcji.
 20. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji.
 21. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na wszystkich urządzeniach, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku spóźnienia na zajęcia, czas ćwiczeń zostaje skrócony o okres spóźnienia.
§ II. Korzystanie z usług Salonu:

Klient Studia Odnova zobowiązany jest:

 1. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do salonu) w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły korzystać z urządzeń. Dzieci pozostawiają obuwie w szatni.
 2. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 3. Osoby korzystające z sauny oraz prysznica muszą mieć własny ręcznikk i klapki.
 4. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
 5. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia klubu jak również zniszczenia pomieszczeń klubu.
 6. Nie spożywać alkoholu oraz nie palić na terenie Studia.
 7. Przestrzegać Regulaminu Studia Odnova.
§ III. Postanowienia końcowe:
 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Studia jak również propozycje nowych zabiegów mogą być zgłaszane w recepcji.
 2. Odnova Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia karnetu lub odmowy wydania karnetu bez podania przyczyny, jeśli klient nie stosuje się do niniejszego regulaminu, narażając Vacu Studio na straty materialne i/lub moralne.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń do ćwiczeń.
 4. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Studia żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba że zostało to spowodowane przez Studio lub członków personelu, w sposób zawiniony.
 5. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 6. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt

ul. Batalionów Chłopskich 18 lok. 01
15-661 Białystok
tel. 85 654 60 52


e-mail: studio@odnova.com.pl

Nr konta bankowego Odnova Studio: 
53 1020 1332 0000 1402 0029 6350 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
9.00 - 20.00

przerwa:
12.00-15.00